log in

Statut

STATUT
MIEJSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO
„WKRA” W ŻUROMINIE

 

Rozdział I

Nazwa teren działania, siedziba i charakter prawny.

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę – MKS „WKRA” Żuromin

§ 2

Terenem działania MKS jest obszar Gminy i Miasta Żuromin z siedzibą Żuromin, ul. Żeromskiego 5

§ 3

MKS „WKRA” posiada osobowość prawną.

§ 4

MKS „WKRA” może być członkiem innych krajowych organizacji zainteresowanych rozwojem sportu, korzystając z uprawnień wynikających ze statutów tych organizacji.

§ 5

MKS „WKRA” używa odznak i znaków organizacyjnych oraz pieczęci z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów. Barwami MKS są kolory: zielony i czerwony. Godłem MKS jest emblemat w kształcie tarczy w kolorach zielonym i czerwonym, z napisem: MKS „WKRA” Żuromin. Godło MKS „WKRA” stanowi załącznik Nr 1 do statutu.

Rozdział 2

Cel i środki działania.

§ 6

Celem Miejskiego Klubu Sportowego „WKRA” jest: Prowadzenie sekcji sportowych na poziomie amatorskim i wyczynowym: piłki nożnej innych wyczynowych Współpraca z Żuromińskim Centrum Kultury w Żurominie w celu propagowania sportu masowego wśród dzieci i młodzieży

§7

Dla osiągnięcia swego celu MKS „WKRA” stosuje następujące środki działania. Zmierza do zrzeszania jak największej liczby członków zamieszkałych na terenie jego działania, rozwijając wśród nich poszczególne dyscypliny sportu. Organizuje zawody sportowe i imprezy sportowe dla członków oraz mieszkańców miasta i gminy. Uczestniczy w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez władze i organizacje sportowe. Prowadzi systematyczne szkolenie sportowe dzieci i młodzieży szkolnej. Rozwija działalność kulturalno-oświatową wśród swoich członków. Zarządza posiadanymi i użyczonymi urządzeniami sportowymi. Współdziała w zakresie opieki lekarskiej nad swoimi członkami czynnie uprawiającymi sport oraz prowadzi działania w zakresie przestrzegania zasad BHP. Podejmuje inne przedsięwzięcia zgodnie z prawem w ramach statutowej działalności, jakie okażą się celowe dla rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Żuromin. Podejmuje działania w zakresie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych nastawionych na zysk.

Rozdział 3

Członkowie MKS „WKRA” ich prawa i obowiązki. Członkowie MKS „WKRA” dzielą się na: zwyczajnych zbiorowych wspierających honorowych

§ 9

Członkiem MKS „WKRA” może być każdy pełnoletni obywatel. Członkiem wspierającym MKS „WKRA” może być każdy pełnoletni obywatel oraz każda instytucja lub organizacja wspierająca merytorycznie lub finansowo działalność MKS. Członkiem zbiorowym MKS „WKRA” może być Uczniowski Klub Sportowy oraz każda lokalna instytucja, organizacja społeczna lub zawodowa, która deklaruje swój udział w działalności MKS oraz zobowiązuje się płacić składki członkowskie. Członkowie niepełnoletni będący czynnymi zawodnikami mają prawo członka zbiorowego, po 1 na każdą sekcję. Członkiem honorowym MKS „WKRA” są osoby fizyczne, zasłużone w rozwoju kultury fizycznej na terenie miasta i gminy. Członek honorowy na wniosek Walnego Zebrania może zostać członkiem honorowym Zarządu MKS „WKRA” Członkiem zbiorowym i wspierającym MKS „WKRA” jest Gmina i Miasto Żuromin.

§ 10

Członkowie zwyczajni, zbiorowi, wspomagający i honorowi mają prawo: Uczestniczyć z głosem stanowiącym w walnych zebraniach MKS, wybierać i być wybieranym do wszystkich władz MKS. Brać czynny udział w zawodach oraz imprezach sportowych w barwach MKS. Wysłuchiwać postulaty i wnioski wobec władz MKS, oceniać i poddawać krytyce ich działalność. Korzystać z urządzeń oraz sprzętu sportowego i turystycznego MKS. Korzystać z innych form przywilejów wynikających ze statutu i działalności MKS „WKRA” Członek klubu mający opłacone składki ma prawo do bezpłatnego udziału w imprezach sportowych organizowanych przez MKS.

§ 11

Do obowiązków członków zwyczajnych, zbiorowych, honorowych i wspierających należy: Przestrzeganie przepisów statutu oraz uchwał i postanowień władz MKS. Regularne opłacanie rocznych składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Zarząd Klubu. Branie czynnego udziału w działalności MKS „WKRA”. Dbanie o mienie społeczne powierzone dla MKS.

§ 12

Do obowiązków członków wspierających należy: Udzielanie materialnej i moralnej pomocy MKS, a w szczególności regularne opłacanie składek członkowskich. Przestrzeganie przepisów statutu oraz uchwał i postanowień władz MKS „WKRA”.

§ 13

Do MKS „WKRA” może należeć na prawach członka zbiorowego młodzież niepełnoletnia od 15 lat.

§ 14

Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie deklaracji przyjętej przez Zarząd MKS. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie MKS na wniosek Zarządu MKS.

§ 15

Członkostwo ustaje wskutek: Wystąpienia członka zgłoszone na piśmie. Wykluczenie członka z MKS przez Walne Zebranie Członków Rozwiązania MKS. Nie opłacania składek członkowskich.

Rozdział 4

Władze MKS „WKRA”.

§16

Władzami MKS są: Walne Zebranie Członków MKS. Zarząd MKS. Komisja Rewizyjna MKS. Kadencja władz trwa 2 lata. Jeżeli szczególne postanowienia nie stanowią inaczej uchwały władz MKS „WKRA” zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność minimum 50% plus 1 ilości osób uprawnionych do głosowania. W razie równości głosów rozstrzygający głos przewodniczącego. Walne Zebranie Członków.

§ 17

Walne Zebrania Członków dzielą się na zwyczajne i sprawozdawcze. Zwyczajne Walne Zebrania Członków zwoływane są co najmniej raz w roku na wniosek Zarządu w szczególności dla rozpatrzenia sprawozdania Zarządu za ubiegły rok i udzielenia lub nie udzielenia absolutorium za ten okres. Sprawozdawczo – wyborcze Walne Zebrania Członków zwoływane są raz na dwa lata. Walne Zebrania Członków zwołuje się na podstawie: uchwały Zarządu, wniosku Komisji Rewizyjnej MKS w przypadku nie wywiązywania się przez Zarząd z obowiązków wynikających ze statutu, wniosku uchwalonego przez co najmniej 75% członków MKS.

§ 18

W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą z głosem stanowiącym wszyscy członkowie zwyczajni, honorowi, wspierający po jednym przedstawicielu i po jednej osobie na każdego członka zbiorowego.

§ 19

Walne Zebranie Członków decyduje o wszystkich podstawowych zagadnieniach MKS, a w szczególności: Wysłuchuje i zatwierdza sprawozdania z pracy Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz sekcji sportowych. Wybiera w tajnym głosowaniu Zarząd i Komisję Rewizyjną MKS. Zatwierdza roczny plan pracy i budżet przestawiony przez Zarząd. Zarząd MKS „WKRA”

§ 20

Zarząd składa się z 5 do 7 członków wybranych na walnym zgromadzeniu stowarzyszenia. Zarząd MKS wybiera na swym posiedzeniu prezesa i vice prezesa.

§ 21

Do kompetencji Zarządu należy: Reprezentowane MKS na zewnątrz. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków MKS. Kierowanie całokształtem MKS, a w szczególności: organizowanie i rozwijanie działalności sportowej, przyjmowanie, skreślanie, nagradzanie i karanie członków MKS, pobieranie składek członkowskich, zwoływanie Walnych Zebrań Członków w celu podsumowania i oceny działalności MKS. Zarządzanie majątkiem i finansami MKS zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rozstrzyganie sporów powstałych w obrębie MKS, realizowanie przez pracowników etatowych MKS. Wykonywanie innych czynności nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania Członków i wyłącznej kompetencji Komisji Rewizyjnej MKS „WKRA”. Zarząd MKS zbiera się co najmniej raz w miesiącu. Członek honorowy Zarządu MKS „WKRA” może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym bez prawa do głosowania.

§ 22

Organy Doradcze Zarządu MKS Zarząd może powoływać komisje specjalistyczne stanowiące jego organy doradcze i opiniodawcze. Komisje wykonują zadania powierzone im przez Zarząd MKS. Komisja Rewizyjna.

§ 23

Całokształt działalności MKS, a w szczególności jego działalność finansowo – gospodarcza jest kontrolowana przez Komisję Rewizyjną. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego oraz sekretarza. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby pełniące etatowe funkcje w MKS oraz członkowie zarządu MKS. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym we wszystkich posiedzeniach Zarządu.

§ 24

Komisja Rewizyjna przeprowadza okresowe kontrole statutowej, finansowej i gospodarczej działalności MKS, może żądać od Zarządu MKS wyjaśnień dotyczących działalności MKS, w razie stwierdzenia w toku kontroli nieprawidłowości i usterek określa terminy oraz sposoby ich usunięcia, składa Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania ze swej działalności oraz składa wniosek o udzielenie bądź nie udzielenie absolutorium dla Zarządu. Komisja zbiera się co najmniej dwa razy w roku. W przypadku braku sprawozdania Komisji Rewizyjnej i braku wniosku absolutorium Komisja zostaje rozwiązana, a prawo zgłoszenia wniosku przechodzi na Przewodniczącego Zarządu Walnego Zebrania. Prawo kooptacji ma Walne Zebranie Członków.

Rozdział 6

Wyróżnienia i Kary.

§ 25

Za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków, za aktywną pracę nad rozwojem kultury fizycznej oraz wybitne osiągnięcia sportowe i wychowawcze przyznawane są następujące wyróżnienia: pochwały ustne i pisemne, nagrody pieniężne lub rzeczowe, dyplomy honorowe. Zasady i tryb przyznawania nagród i odznak określa regulamin uchwalony przez zarząd MKS.

§ 26

Za brak dyscypliny, nie przestrzegania statutów i regulaminów, niemoralne prowadzenie się nie licujące z mianem sportowca i członka MKS mogą być stosowane kary: ostrzeżenie, nagany, pozbawienie funkcji w MKS w tym także wybieralnych, zawieszenie w prawach członka, wykluczenie z szeregów MKS. Zasady i tryb postępowania dyscyplinarnego określa regulamin uchwalony przez Zarząd MKS.

§ 27

Członek MKS może być skreślony z listy członków w przypadku nie brania czynnego udziału w realizacji zadań MKS. Członek może być wykluczony z MKS jeżeli w sposób istotny naruszył interesy MKS na skutek złamania przepisów statutu lub uchwał i postanowień władz MKS. Członek MKS może być na czas oznaczony zawieszony w prawach członka w przypadku: zalegania ze składkami członkowskimi, złamania przepisów i uchwał lub postanowień władz MKS, lub jeżeli postępowanie także nie narusza w sposób istotny interesów MKS.

Rozdział 7

Majątek i finanse MKS „WKRA”

§ 28

Na majątek stowarzyszenia MKS „Wkra” składa się majątek ruchomy i nieruchomy.

§ 29

Na fundusz MKS składają się: Składki członkowskie. Wpływy z zawodów i imprez organizowanych przez MKS. Dotacje, darowizny, subwencje. Inne dopłaty z działalności statutowej MKS.

§ 30

Do występowania w imieniu MKS jako osoby prywatnej uprawniony jest Zarząd MKS. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych MKS, wymagane jest pisemne współdziałanie dwóch uprawnionych przedstawicieli Zarządu MKS z kontrasygnatą Głównego Księgowego.

§ 31

Do aktu zbycia lub obciążenia majątku nieruchomego wymaga ponadto zatwierdzenia jej przez Walne Zebranie.

Rozdział 8

Zmiana Statutu i rozwiązanie MKS.

§ 32

Zmiana statutu może nastąpić na mocy uchwały przyjętej kwalifikowaną większością głosów (2/3) członków MKS na Walnym Zebraniu.

§ 33

Rozwiązanie MKS następuje na mocy uchwały przyjętej większością 2/3 głosów członków MKS na Walnym Zebraniu. Uchwała o rozwiązaniu MKS „WKRA” wymaga przedstawienia Staroście Powiatu Żuromińskiego i powinna określić tryb likwidacji oraz sposób przekazania podległego majątku.
Sponsorzy:
Partnerzy:

Bądź z nami na:

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii,

w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zrozumiałem